October 20, 2021

Nhasiupdate

Chuyên trang RHM

Các điểm mốc mô cứng trên phim sọ nghiêng – P2

Gonion

Định nghĩa: điểm góc xương hàm dưới, là hình chiếu của giao điểm giữa 2 đường thẳng, 1 đường tiếp tuyến cành đứng và 1 đường tiếp tuyến cành ngang xương hàm dưới.

Hình 4.71. Gonion, nhìn từ bên phải.

 

Hình 4.75. Gonion, nhìn từ dưới lên.

 

Hình 4.76. Gonion 2 bên, tương ứng trên phim sọ thẳng, sọ nghiêng và CT 3D.

 

Menton: Me

Định nghĩa: điểm thấp nhất của cằm.

Hình 4.61 và 4.62. Menton, nhìn từ bên phải.

 

Hình 4.63 và 4.64. Menton, nhìn từ dưới lên.

 

Hình 4.65 và 4.66. Menton, trên phim sọ nghiêng và tương ứng trên CT 3D.

 

Hình 4.67 và 4.68. Menton, nhìn từ bên trái.

 

Điểm trán gò má (Fz – Frontozygomatic)

Định nghĩa: điểm phía gần nhất và trước nhất của khớp nối xương trán với xương gò má tại thành bên ổ mắt.

Hình 4.77 và 4.78. Fz bên phải và trái, nhìn thẳng, trên xương sọ và CT 3D.

 

Hình 4.79 và 4.80. Fz phải và trái, trên phim CT 3D và phim sọ thẳng.

 

Hình 4.81. Fz tương ứng giữa phim sọ nghiêng, sọ thẳng và CT 3D.

 

Zygion: Zy

Định nghĩa: điểm phía bên (ngoài) nhất của cung gò má.

Hình 4.82 và 4.83. Zygion phải và trái, trên xương sọ và phim CT 3D.

 

Hình 4.84 và 4.85. Zygion trái, nhìn từ trên xuống.

 

Hình 4.86 và 4.87. Zygion phải và trái, nhìn từ dưới lên và nhìn thẳng.

 

Hình 4.88 và 4.89. Zygion phải và trái.

 

Điểm A

Định nghĩa: điểm lõm nhất của xương ổ răng hàm trên.

Hình 4.96 và 4.97. Điểm A, nhìn từ bên phải.

 

Hình 4.98. Điểm A, trên phim sọ nghiêng và tương ứng trên CT 3D.

 

Hình 4.102 và 4.103. Điểm A, nhìn thẳng, tương ứng giữa phim sọ thẳng và CT 3D.

 

Điểm B

Định nghĩa: điểm lõm nhất của xương ổ răng hàm dưới.

Hình 4.105 và 4.106. Điểm B, nhìn từ bên phải.

 

Hình 4.107 và 4.108. Điểm B, trên phim sọ nghiêng và tương ứng trên CT 3D.

 

Hình 4.111 – 4.113. Điểm B, tương ứng giữa phim mặt thẳng và CT 3D.

 

Pogonion: Pog

Định nghĩa: điểm nhô nhất của cằm.

Hình 4.114 và 4.115. Pogonion, nhìn từ bên phải.

 

Hình 4.116 và 4.117. Pogonion, nhìn từ dưới lên.

 

Hình 4.118 và 4.119. Pogonion, trên phim sọ nghiêng và tương ứng trên CT 3D.

 

Hình 4.123. Pogonion, tương ứng giữa phim sọ thẳng, sọ nghiêng và CT 3D.

 

Condylion: Co

Định nghĩa: điểm sau nhất và cao nhất của lồi cầu xương hàm dưới.

Hình 4.129 và 4.130. Condylion, nhìn từ bên phải.

 

Hình 4.131 – 4.133. Condylion, bên phải và bên trái.

 

Hình 4.134. Condylion, tương ứng giữa phim sọ thẳng và CT 3D.

 

Hình 4.137. Tổng hợp các điểm mốc chính trên phim sọ nghiêng.

 

Hình 4.139. Tổng hợp các điểm mốc chính trên phim sọ thẳng.

 

Xem thêm phần 1 tại đây.

Nguồn: Three-dimensional Cephalometry A Color Atlas and Manual – G.R.J. Swennen, F. Schutyser, J.E. Hausamen.