May 19, 2022

Nhasiupdate

Chuyên trang RHM

Các kĩ thuật gây tê hàm trên

3 loại gây tê chính gồm: gây tê cận chóp, gây tê chặn nhánh (field block) và gây tê chặn thần kinh (nerve block).

Gây tê cận chóp

Là bơm thuốc tê vào nhánh tận thần kinh ở ngay vị trí răng điều trị (H13.1).

Hình 13.1. Gây tê cận chóp.

 

Thuật ngữ “gây tê cận chóp” trong nha khoa được định nghĩa là bơm dung dịch thuốc tê vào vùng chóp răng được điều trị. Tuy nhiên thực tế trên lâm sàng các bác sĩ đều thực hiện sai kĩ thuật gây tê này mà thay vào đó lại thực hiện kĩ thuật gây tê chặn nhánh (field block) và hiểu sai đó là gây tê cận chóp.

Gây tê chặn nhánh (field block)

Thuốc tê được bơm vào gần các nhánh tận thần kinh lớn hơn (H13.2).

Hình 13.2. Gây tê chặn nhánh (field block).

 

Gây tê hàm trên ở phía trên chóp răng phải được gọi đúng là field block, chứ không nên nhầm nó là gây tê cận chóp hay gây tê ngoài màng xương.

Gây tê chặn thần kinh (nerve block)

Thuốc tê bơm vào gần vị trí thân thần kinh chính, thường là ở phía xa vị trí điều trị (H13.3).

Hình 13.3. Gây tê chặn thần kinh (nerve block).

 

Gây tê thần kinh răng trên sau, gây tê thần kinh răng trên trước, gây tê mũi khẩu cái là những ví dụ của gây tê chặn thần kinh ở hàm trên.

Các kĩ thuật gây tê cho hàm trên cụ thể gồm:

1. Gây tê ngoài màng xương (gây tê cận chóp), chỉ định cho những thủ thuật điều trị nhỏ, vùng điều trị giới hạn.

2. Gây tê dây chằng, là phương pháp gây tê bổ sung cho những kĩ thuật gây tê khác ở những vùng điều trị giới hạn.

3. Gây tê vách, chủ yếu chỉ định cho những thủ thuật điều trị nha chu.

4. Gây tê mào xương ổ, chỉ định chủ yếu cho những răng cối lớn khi những kĩ thuật gây tê khác thất bại.

5. Gây tê trong xương, chỉ định cho những răng cối lớn khi những kĩ thuật gây tê khác thất bại.

6. Gây tê chặn thần kinh răng trên sau, chủ yếu khi điều trị 1 vài răng cối lớn trên cùng 1 phần hàm.

7. Gây tê chặn thần kinh răng trên giữa, chỉ định khi điều trị 1 vài răng cối nhỏ trên cùng 1 phần hàm.

8. Gây tê chặn thần kinh răng trên trước, chỉ định khi điều trị 1 vài răng trước trên cùng 1 phần hàm.

9. Gây tê chặn thần kinh hàm trên (nhánh V2), chỉ định khi điều trị mở rộng ra má, khẩu cái và tủy răng trên cùng 1 phần hàm.

10. Gây tê chặn thần kinh khẩu cái lớn (khẩu cái trước), chỉ định khi điều trị trên khẩu cái mềm và mô xương ở phía xa cho đến cho đến răng nanh trên 1 phần hàm.

11. Gây tê chặn thần kinh mũi khẩu cái, chỉ định khi điều trị trên khẩu cái mềm và mô xương từ răng nanh bên này đến răng nanh bên kia.

Chúng ta sẽ đi vào từng kĩ thuật cụ thể trong các bài sau.

Nguồn: Handbook of Local Anesthesia – Stanley F. Malamed